MR

De MR
Doel van de Medezeggenschapsraad (MR).
Het doel van de MR om de belangen te behartigen van de leerlingen, de leerkrachten en de ouders. De MR streeft daarin zoveel mogelijk naar duidelijkheid, eerlijkheid en evenwichtige keuzes.
Voor iedere school in Nederland is het verplicht een MR in te stellen. Dit is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies en om instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. In geval van instemming betekent het dat de directie en de MR het met elkaar eens moeten worden.
De directie heeft de MR nodig voor een aantal onderwerpen, zoals het schoolplan, het formatieplan, het schoolbudget en voor regels op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (ARBO). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij ook klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders en medewerkers met vragen en opmerkingen.
De MR overlegt een aantal keer per jaar met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van de lesmethode, vaststelling van de groepsindeling,  het gebruik van ICT middelen, veiligheid op school en de manier waarop de school ouders mee wil laten helpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.


Samenstelling van de MR van De Bongerd
De MR bestaat uit afgevaardigden van het personeel en van de ouders, met de directeur als adviserend lid. Overige leden van het managementteam maken geen deel uit van de MR, maar kunnen op verzoek van de MR wel deelnemen aan vergaderingen, bijvoorbeeld om extra informatie te geven. In het afgelopen schooljaar heeft de MR van deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. De MR bestaat uit 2 personeel- en 3 oudervertegenwoordigers

Naam Rol Afgevaardigde namens
Kevin Bosveld  Voorzitter Ouder
Regine Lammers/Heleen Bessembinder Lid Personeel, leerkracht
Hans Paalman Lid Personeel, leerkracht
Richard Hagen Lid Ouder
Jitse de Boer Lid Ouder
     
Timmy van Lingen adviserend lid Directeur basisschool De Bongerd
     
     
     

Namens De Bongerd is Jitse de Boer (OMR) afgevaardigde in de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Ieder Kind Telt; 

Met welke vragen/ opmerkingen kunt u terecht bij de MR?
Met vragen/ opmerkingen over het schoolbeleid kunt u terecht bij de MR. U kunt uw vraag/ opmerking voorleggen aan de MR. Deze zal als ingekomen stuk behandeld worden in de eerstvolgende bijeenkomst (en dus door alle MR-leden gelezen worden). Het is prettig als u, als ouder, daarbij aangeeft wat u verwacht van de MR (wilt u bijvoorbeeld een uitspraak van de MR over een kwestie, wilt u een advies van de MR of wilt u dat de MR er enkel van op de hoogte is en hoeft de MR er verder geen acties op te ondernemen).
De MR houdt zich niet bezig met persoonlijke vragen die betrekking hebben op uw kind.
Wanneer u een vraag/ opmerking heeft over uw kind, bespreekt u dit met de leerkracht van uw kind. Mocht u er samen met de desbetreffende leerkracht niet uitkomen, kan een vervolgstap zijn om uw vraag/ opmerking aan de directeur van de school voor te leggen.

De MR kan en zal ook zelf onderwerpen ter bespreking inbrengen. Heeft u onderwerpen die naar uw mening besproken zouden moeten worden, aarzel dan niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen. De MR is via de mail mr@bongerd-ikt.nl bereikbaar. 

Cookie instellingen