St.'Vrienden van de Bongerd'

Beleidsplan Stichting Vrienden van de basisschool De Bongerd
periode: 2017 t/m 2020
Achtergrond
Stichting Vrienden van de Basisschool De Bongerd is opgericht in 2006 en heeft haar zetel in Nijverdal, gemeente Hellendoorn. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
RSIN / Fiscaal nummer : 819299157
Doelstelling
 • Het organiseren en coördineren van activiteiten en evenementen t.b.v. van de leerlingen van de Bongerd, zoals schoolreisjes, schoolkampen, feesten, e.d.
 • Het verwerven van financiële middelen alsmede het beheren van die middelen en van de gelden ingebracht m.b.t. bedoelde evenementen en activiteiten als ook m.b.t. overblijfgelden, schoolfonds, zendingsgeld e.d.
 • Het (laten) administreren van de contante gelden en saldi op de bankrekeningen middels het openen en houden van een of meer bankrekeningen.
 • Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Werkwijze
Het stichtingsbestuur overlegt jaarlijks met de schooldirectie over de gewenste ondersteuningsdoelen, die passend moeten zijn binnen de doelstelling van de Stichting. In samenwerking met de schooldirectie wordt een prioriteitenlijst met wensen opgesteld, met de bijbehorende begroting. De stichting probeert de wensen financieel en anderzijds mogelijk te maken. Daarnaast kan de Stichting ook zelf initiatief nemen voor het actief ondersteunen van doelgerichte schoolactiviteiten, etc., welke passend zijn voor De Bongerd en haar leerlingen.
Financiering
De Stichting is afhankelijk van financiering door een groot aantal donateurs die haar een warm hart toedragen. De stichting verkrijgt haar gelden door middel van tal van acties, zoals:
 • donaties van inwoners van het dorp Hulsen/Nijverdal, ouders van leerlingen, regionale bedrijven;
 • het werven van gelden bij fondsen, banken en bedrijven;
 • het houden van activiteiten georganiseerd door leerlingen en leerkrachten van de basisschool waarbij geld wordt bijeengebracht.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Stichting Vrienden van de Basisschool de Bongerd
informatie via Timmy van Lingen - directeur -

 
Beloningsbeleid
Conform artikel 4 lid 5 van de statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 
Verslag van activiteiten
In de afgelopen jaren hebben we o.a. aan de volgende activiteiten deelgenomen :
 • Inzameling gelden voor voedselpakketten voedselbank
 • Sponsorloop
 • Realiseren pannakooi op schoolplein
 • Pleinfeest/Fancy fair avond voor Stichting UP4s (Oeganda)
 

 

Cookie instellingen